Podmienky používania

Tieto podmienky používania ('Podmienky', 'Podmienky používania') riadia vaše používanie webovej stránky synottip-casino.click (ďalej len 'Stránka') a jej služieb.

Prosím, pozorne si prečítajte tieto Podmienky pred začatím používania Stránky. Vaším používaním Stránky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami a že sa zaväzujete konať v súlade s nimi. Ak sa s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste používať Stránku.

Intelektuálne vlastníctvo

Obsah zobrazený na Stránke, vrátane textov, grafík, log, ikon, obrázkov, zvukových záznamov, videí, softvéru a iného obsahu, je chránený autorským právom a ostatnými zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa duševného vlastníctva.

Nehodláme vám udeliť akýkoľvek druh licencie na používanie obsahu Stránky, okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené.

  • Obsah stránky je určený iba na informačné účely a nesmie sa používať na iné účely.
  • Nesmiete kopírovať, distribuovať, modifikovať, publikovať, predávať alebo prenajímať žiadnu časť obsahu Stránky bez našej predchádzajúcej písomnej súhlasu.
  • V prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok okamžite stratíte oprávnenie používať Stránku a ste povinný zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály z Stránky.

Zodpovednosť

Stránka a jej obsah sú poskytované 'také aké sú' a 'ako je k dispozícii'. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu na Stránke. V žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, škodlivé alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Stránku.

  • Nie sme zodpovední za obsah stránok tretích strán, na ktoré odkazuje alebo ktoré sú odkázané zo Stránky.
  • Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo nesprávnosti spôsobené vírusmi, hackermi alebo inými škodlivými prvokmi pri používaní Stránky.
  • Vaše používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na Stránke je výhradne na vlastné riziko, za čo sa zriekate našej odpovednosti.

Zmeny v Podmienkach používania

Tieto Podmienky môžu byť čas od času aktualizované alebo zmenené. Ak sa rozhodneme aktualizovať alebo zmeniť tieto Podmienky, budeme informovať o týchto zmenách prostredníctvom vhodných prostriedkov, ako sú e-mailové správy alebo oznamy na Stránke.

Vaše používanie Stránky po týchto zmenách znamená, že súhlasíte s upravenými Podmienkami používania.